Vilkår for Bruk - Alamo Rent A Car

Sist oppdatert: Juli 20, 2021

INNLEDNING

Enterprise Rent-A-Car UK Limited har opprettet denne nettsiden eller app (Siden) for sine datterselskaper og deres lisenstakere/franchisetakere som driver Enterprise Rent-A-Car-, Alamo Rent A Car- og National Car Rental-systemene (“Oss”, “Vår” eller “Vi”). Det er for din bruk, underlagt disse Bruksvilkårene og alle gjeldende lover og forskrifter. Vennligst les disse Bruksvilkårene nøye. Ved å gå inn på og/eller bruke Siden, aksepterer du ubetinget og fullt ut å være bundet av disse Bruksvilkårene. Hvis du ikke aksepterer dem, ber Vi deg om å ikke besøke eller bruke Siden. Vi forbeholder Oss retten til å revidere disse Bruksvilkårene, så vennligst gå tilbake til dem med jevne mellomrom for å se etter endringer. Din fortsatte bruk av Siden etter eventuelle endringer i disse Bruksvilkårene utgjør din aksept av disse endringene. Oppdateringer vil ha en Sist oppdatert-dato på toppen av denne siden.

 

BRUK AV SIDEN

Vi driver denne Siden for din ikke-kommersielle, personlige bruk. Din bruk av Siden for noe annet formål er kun tillatt med vår uttrykkelige skriftlige forhåndssamtykke. Uten at dette begrenser noe av det foregående, så kan du ikke (1) bruke Siden på noe kommersielt vis, herunder ved å distribuere, overføre eller publisere Siden eller noe av dens innhold, (2) forstyrre andres bruk av Siden, (3) gjøre inngrep i driften av Siden eller forstyrre eller sørge for avbrudd i serverne eller nettverk som er forbundet med disse, (4) gjøre inngrep i Våre immaterielle rettigheter, (5) fabrikkere eller på annen måte overta Sidens merkevare eller noe av dens innhold, (6) dyplenke til noen del av Siden, eller (7) bruke Siden til ulovlige formål. Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å avslutte eller begrense din bruk av Siden, uten varsel, av enhver eller uten grunn, og uten noe ansvar overfor deg eller noen tredjepart. I så tilfelle kan Vi informere din leverandør av Internett om dine aktiviteter og ta rettslige skritt.

 

ENDRINGER PÅ SIDEN

Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å endre, innstille eller avslutte enhver del av Siden på et hvilket som helst tidspunkt, uten varsel til eller ansvar overfor deg eller noen tredjepart. Vi forbeholder oss også retten til etter eget skjønn å sette begrensninger for visse funksjonaliteter og tjenester.

 

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Vi tar personvern alvorlig. All informasjon som inngis på eller innhentes gjennom Siden er underlagt Våre Retningslinjer for personvern, og vilkårene i disse utgjør en del av disse Bruksvilkårene.

 

LENKER TIL ANDRE SIDER

Siden kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider. Vi kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for innholdet på eller retningslinjene for personvern til sider det lenkes til, og det at det er en lenke på Siden betyr ikke at Vi godkjenner denne.

 

RESERVASJONER OG TRANSAKSJONER

Alle reservasjoner og transaksjoner som foretas på Siden er underlagt Vår aksept, etter Vårt eget skjønn. Uten begrensninger betyr dette at Vi kan nekte å akseptere eller kansellere enhver reservasjon eller transaksjon, uavhengig av hvorvidt reservasjonen eller transaksjonen er blitt bekreftet, av enhver eller ingen grunn, etter eget skjønn, og uten noe ansvar overfor deg eller noen tredjepart. Klikk her for Betal nå vilkår og betingelser der tilgjengelig. Leiekontrakter mellom Oss eller Våre leiedatterselskaper og franchisetakere og nettsidebrukere inngås eksklusivt ved Våre filialer og hos Våre datterselskaper og franchisetakere.

 

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Ved å bruke Siden, samtykker du til å motta elektronisk kommunikasjon og varsler fra Enterprise. Du samtykker til at ethvert varsel, enhver avtale, enhver fremleggelse eller annen kommunikasjon som Vi sender til deg elektronisk vil oppfylle alle rettslige krav til kommunikasjon, herunder krav om at slik kommunikasjon skal skje skriftlig.

 

IMMATERIELLE EIENDELER

All opphavsrettslig beskyttet tekst, grafikk, lyd, nedlastninger, programvare og annet materiale (sammen kalt "Innholdet"), utvalget, sammensetningen, arrangementet og presentasjonen av alt materiale, og Sidens overordnede utseende, er opphavsrettslig beskyttet av Enterprise Holdings, Inc. (“EHI”) eller Vanguard Trademark Holdings, USA, LLC (“Vanguard”), begge er datterselskaper til Enterprise Rent-A-Car UK Limited, og er beskyttet ved lov. Alle rettigheter forbeholdes. Du kan skrive ut en kopi av Innholdet på datamaskinen din, men kun for din egen personlige ikke-kommersielle hjemmebruk, og forutsatt at du ikke fjerner noen opphavsrettssymboler, varemerker eller andre tegn på eierskap fra Innholdet. All annen bruk av Innholdet er strengt forbudt, med mindre du har skriftlig forhåndstillatelse fra Oss. Siden kan også inneholde innhold som er eid av tredjeparter, herunder våre annonsører. Du kan bruke slikt tredjeparts innhold kun dersom dette er uttrykkelig tillatt av den aktuelle eier. Alle henvendelser om tillatelse til å trykke opp eller på annen måte bruke Innholdet bør adresseres til Intellectual Property Manager, Copyright Reprint Permission, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, USA eller nicadmin@enterprise.com. Vi garanterer ikke at din bruk av materialet på eller som det lenkes til på Siden ikke vil krenke noen tredjeparts rettigheter.

 

KRAV PÅ GRUNN AV BRUDD PÅ OPPHAVSRETT

Dersom du mener at materiale brukt på Siden krenker dine immaterielle rettigheter, vennligst kontakt Oss på Intellectual Property Manager, Intellectual Property Questions, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, USA eller på nicadmin@enterprise.com. Vennligst inkluder: (1) den elektroniske eller fysiske signaturen til den personen som har fullmakt til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten eller annen eiendomsrett, (2) en beskrivelse av det opphavsrettbeskyttede arbeidet eller annet beskyttet materiale som du hevder har blitt krenket, (3) en beskrivelse av hvor på Siden materialet befinner seg, (4) din adresse, ditt telefonnummer og din e-postadresse, (5) en erklæring om at du har god grunn til å tro at den omtvistede bruken ikke er tillatt av innehaveren av opphavsretten eller annen eiendomsrett, av dennes agent eller ved lov, og (6) din erklæring, gitt med visshet om at falsk forklaring er ulovlig, om at opplysningene i meldingen din er korrekte og at du er innehaveren av opphavsretten eller annen eiendomsrett, eller at du har fullmakt til å handle på eierens vegne.

 

IMMATERIELLE EIENDELER

ENTERPRISE, “e”-logoen, WWW.ENTERPRISE.COM, ENTERPRISE.COM, WE’LL PICK YOU UP, ARMS, ECARS, MONTH OR MORE, CORPORATE CLASS og EVERYDAY SALE er inkludert i den gruppen vare- og tjenestemerker som EHI eier (dette er ikke en uttømmende liste over EHIs vare- og tjenestemerker). Alamo, Alamo Rent A Car, National, National Car Rental, “Drive Happy” og flaggdesignet er inkludert i familien av varemerker og tjenestemerker som eies av Vanguard (dette er ikke en altinkluderende liste over Vanguards varemerker og tjenestemerker). Vare- og tjenestemerker med “®”-symbolet er registrert hos U.S. Patent and Trademark Office og i flere andre land. Andre vare- og tjenestemerker som tilhører EHI eller Vanguard kan ha symbolene “SM” eller “TM”. Våre vare- og tjenestemerker kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller noen tjeneste uten vårt skriftlige forhåndssamtykke. Alle andre merker, varemerker og varenavn som ikke er eid av EHI eller Vanguard og som opptrer på Siden er de respektive eiernes eiendom, og disse eierne kan tenkes å være eller ikke være forbundet med eller godkjent av Oss.

Vi og våre datterselskaper har en rekke patentsøknader inne til behandling, både i USA og i andre land, og disse dekker forskjellige aspekter ved Siden. Brukerne advares mot å kopiere, bruke eller på annen måte låne noen teknikker, menyoperasjoner eller andre funksjonelle aspekter eller trekk ved Siden, da dette kan føre til ansvar for patentinngrep.

 

BRUK AV INNSENDT INFORMASJON

Du samtykker i at Vi står fritt til å bruke alle kommentarer, all informasjon og alle ideer som måtte befinne seg i kommunikasjon som du sender til oss, uten kompensasjon, anerkjennelse eller betaling til deg, uansett formål, herunder, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter og tjenester og produksjon, endring eller forbedring av Siden eller andre produkter eller tjenester.

 

INGEN GARANTI

Selv om Vi gjør det Vi kan for at Siden skal være korrekt og pålitelig, så garanterer eller innestår ikke Vi for at den alltid vil fungere og være feilfri. Vi påtar oss ikke noe ansvar for feil eller mangler på Siden eller for problemer med driften av den. Din tilgang til og bruk av Siden skjer på egen risiko. Uten at dette begrenser det foregående, SÅ FREMLEGGES SIDEN, DENS INNHOLD OG ETHVERT PRODUKT OG ENHVER TJENESTE SOM TILBYS GJENNOM SIDEN "SOM DE ER" OG "SOM TILGJENGELIG" UTEN NOEN GARANTI AV NOEN SLAG, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, SKIKKETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, EIERSKAP OG INGEN KRENKELSE. Noen jurisdiksjoner tillater ikke fraskrivelse av visse garantier, så det kan hende at ovennevnte ikke gjelder for deg.

 

ANSVARSBEGRENSNING

IKKE I NOE TILFELLE SKAL VI, VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER OG HVERT SLIKT SELSKAPS STYREMEDLEMMER, REPRESENTANTER, ANSATTE OG AGENTER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER, ELLER FOR ERSTATNING, SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED DIN TILGANG, BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE SIDEN, INFORMASJON SOM GIS AV SIDEN ELLER TRANSAKSJONER SOM INNGÅS GJENNOM SIDEN. Noen jurisdiksjoner tillater ikke fraskrivelse av ansvar for visse skader, så det kan hende at ovennevnte ikke gjelder for deg. Hvis, ifølge myndighetene, en del av dette avsnittet ikke kan håndheves, så skal ansvaret begrenses til den høyeste grad av ansvar som loven tillater.

 

SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å holde Vi, Våre tilknyttede selskaper og hver av disses respektive styremedlemmer, representanter, ansatte og agenter skadesløs fra og mot ethvert tredjeparts krav eller søksmål, inkludert rimelige advokatsalær og -kostnader som oppstår, direkte eller indirekte, helt eller delvis, fra din tilgang til eller bruk av Siden eller dine brudd på enhver lov eller enhver persons rettigheter.

 

TVISTER

Disse Bruksvilkårene er underlagt og skal tolkes i henhold til engelsk rett. Ethvert rettslig skritt for å håndheve disse Bruksvilkårene kan tas i din jurisdiksjon eller overfor en annen domstol som har jurisdiksjon i en slik tvist. Med mindre det er forbudt, aksepterer du til at alle tvister, krav og søksmål som direkte eller indirekte oppstår som følge av Siden skal løses individuelt, uten å ty til noen form for gruppesøksmål. Ethvert krav eller søksmål som du måtte ha når det gjelder Siden må påbegynnes innen ett (1) år etter at kravet eller grunnlaget for søksmålet oppstod, uavhengig av eventuell lovgivning som måtte tilsi noe annet. Her har du tilgang til EU-kommisjonens konfliktløsningsplattform på Internett: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Enterprise deltar ikke i den alternative tvisteløsningsprosedyren.

 

GENERELT

Hvis et av disse Bruksvilkårene anses for å være ugyldig eller ikke rettslig bindende, skal dette vilkåret tolkes i henhold til gjeldende lov, og de andre vilkårene skal håndheves. Overskriftene er inntatt for struktur, og disse definerer, begrenser, fortolker eller beskriver ikke innholdet i avsnittet på noen måte. Vår manglende håndheving av ethvert vilkår i disse Bruksvilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av dette eller noe annet vilkår. Disse Bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Oss i forbindelse med din bruk av Siden.

 

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål rundt disse Bruksvilkårene, vennligst kontakt oss på nicadmin@erac.com.