Vilkår for bruk av nettside

Sist oppdatert: august 9, 2017

INTRODUKSJON

Enterprise Rent-A-Car UK Limited leverer denne nettsiden (Side) som en tjeneste til partnere og deres lisenstakere/franchisetakere som driver Alamo Rent A Car-systemet ("Alamo" eller "Vi"), og stilles til rådighet for din bruk i henhold til disse vilkårene for bruk og alle gjeldende lover og regler. Les vilkårene for bruk nøye. Ved å få tilgang til og/eller bruke denne siden aksepterer du at du er bundet av disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar vilkårene, kan du ikke besøke Siden. Alamo forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene for bruk. Besøk derfor Siden med jevne mellomrom for å se om det er gjort endringer. Din fortsatte bruk av Siden etter at vi har endret disse vilkårene for bruk, anses som din aksept av endringene. Oppdateringene er synlige ved at datoen for sist oppdatert endres øverst på denne siden.

BRUK AV SIDEN

Alamo vedlikeholder Siden for din personlige og ikke-kommersielle bruk. Din bruk av Siden for et hvilket som helst annet formål er kun tillatt med Alamos uttrykkelige skriftlige forhåndssamtykke. Uten å begrense det ovenstående er det ikke tillatt å: (1) bruke Siden til kommersielle formål, herunder distribuere, overføre eller offentliggjøre Siden eller noe av innholdet på Siden, (2) forstyrre andres bruk av Siden, (3) forringe drift av Siden eller forstyrre eller avbryte servere eller nettverk som er tilsluttet Siden, (4) påvirke Alamos immaterielle rettigheter negativt, (5) gjengi eller på andre måter sammerke Siden eller noe av innholdet på Siden, (6) dyplenke til noen deler av Siden eller (7) bruke Siden til ulovlige formål. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn og uten forvarsel, å avslutte eller begrense din bruk av Siden av en hvilken som helst eller uten grunn og uten erstatningsansvar overfor deg eller tredjepart. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å meddele din internettleverandør om dine aktiviteter og anlegge sak hvis det anses som hensiktsmessig.

ENDRING AV SIDEN

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn og på et hvilket som helst tidspunkt, å endre, suspendere eller avslutte en hvilken som helst del av Siden, uten forvarsel eller erstatningsansvar overfor deg eller tredjepart. Vi forbeholder oss også retten, etter eget skjønn, å innføre begrensninger på visse funksjoner eller ytelser.

PERSONVERNERKLÆRING

Alamo tar personvernet ditt på alvor. Alle opplysninger som er lagt inn på eller innsamlet via Siden, er underlagt Personvernerklæringen vår, og vilkårene i denne er inkorporert i disse Vilkårene for Bruk.

KOBLINGER TIL ANDRE SIDER

Siden kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsider. Alamo kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for innholdet eller retningslinjer for personvern på andre sider som det kobles til, og bruk av en kobling på Siden indikerer ikke at vi har godkjent siden det kobles til.

RESERVASJONER OG TRANSAKSJONER

Enhver reservasjon eller transaksjon som utføres på Siden, forutsetter Alamos aksept, som gis etter Alamos eget skjønn. Dette betyr at Alamo, uten begrensning, kan avvise å akseptere enhver reservasjon eller transaksjon, av en hvilken som helst eller uten grunn og etter eget skjønn, uten erstatningsansvar overfor deg eller tredjepart.

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Ved å bruke Siden gir du ditt samtykke til å motta elektronisk kommunikasjon og andre meldinger fra Enterprise vedrørende dine bestillinger, reservasjoner og transaksjoner. Du godtar at enhver meddelelse, avtale, offentliggjøring eller annen melding vi sender deg elektronisk, oppfyller alle formelle juridiske krav til slik kommunikasjon, herunder at slik kommunikasjon er skriftlig.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Vanguard Trademark Holdings USA, LLC ("Vanguard") eier alle nedlastinger og all tekst, grafikk, lyd, programvare og annet materiale (samlet kalt "Innholdet"), og utvalget, samlingen, tilretteleggelsen og presentasjonen av alt materiale på Siden og på Sidens overordnede design og alle immaterielle rettigheter til disse (f.eks. varemerke, opphavsrett og databaserettigheter. Alle rettigheter forbeholdes. Det er tillatt å skrive ut en kopi av Innholdet til din egen personlige og ikke-kommersielle bruk, forutsatt at du ikke fjerner noen opphavsrettsmerker, varemerker eller andre meldinger om eierskap fra Innholdet. All annen bruk av Innholdet er strengt forbudt, med mindre du har fått skriftlig tillatelse fra oss. Siden kan inneholde innhold som er eies av en tredjepart, herunder våre annonsører. Det er bare tillatt å bruke slik tredjepartsinnhold hvis det er gitt uttrykkelig tillatelse fra den gjeldende eieren. Alle forespørsler om tillatelse til opptrykk av eller annen bruk av Innholdet skal fremlegges til Vanguard Intellectual Property Manager, Copyright Reprint Permission, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, USA eller nicadmin@enterprise.com. Enterprise garanterer ikke at din bruk av materiale som vises på eller som det er kobling til på Siden, ikke krenker tredjeparts rettigheter.

ANMELDELSE AV KRENKELSE AV OPPHAVSRETT

Hvis Du mener at materiale på Siden krenker dine immaterielle rettigheter, kan du kontakte Vanguard på denne adressen: Intellectual Property Manager, Intellectual Property Questions, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, USA eller nicadmin@enterprise.com. Legg ved følgende: (1) en elektronisk eller fysisk underskrift fra en person som kan handle på vegne av eieren av opphavsretten eller eieren av en slik annen rettighet som er krenket, (2) en beskrivelse av materialet med opphavsrett eller annen beskyttelse som du mener er krenket, (3) en beskrivelse av hvor på Siden materialet finnes, (4) telefonnummeret ditt og adressen og e-postadressen din, (5) en erklæring om at du, i god tro, er av den oppfattelse at den omstridte bruken ikke er autorisert av eierne av opphavsretten eller eieren av andre interesser, vedkommendes fullmektige eller i henhold til lov, og (6) en erklæring, under straffeansvar, om at informasjonen i henvendelsen din er presis, og du er innehaver av opphavsrett og annen beskyttelse eller har rett til å handle på en slik eiers vegne.

Alamo, Alamo Rent A Car and "Drive Happy" er inkludert på listen over vare- og servicemerker som eies av Vanguard og deres lisensgivere (dette er ikke en fullstendig liste over Vanguards vare- og servicemerker). Vare- og tjenestemerker som er merket med "®"-symbolet, er registrert hos U.S. Patent and Trademark Office og i mange andre land. Andre vare- og tjenestemerker som tilhører Vanguard, kan være merket med "SM"- eller "TM"-symboler. Våre vare- og tjenestemerker må ikke brukes i forbindelse med et produkt eller en tjeneste uten vår skriftlige tillatelse. Alle andre merker, varemerker og navn som ikke eies av Enterprise, men som fremgår av Siden, tilhører de respektive eierne. Slike eiere kan i visse tilfeller være tilknyttet, i relasjon med eller støttes av Alamo.

Alamo eller deres tilknyttede selskaper har mottatt patenter og har patentsøknader under behandling både i USA og andre land som dekker ulike forhold på denne Siden, og brukere advares mot å kopiere, bruke eller på andre måter låne teknikker, menyer, prosesser eller andre funksjonelle deler, fordi dette kan resultere i erstatningsansvar for krenkelse av patent.

BRUK AV INNSENDT INFORMASJON

Du samtykker i at Alamo fritt kan bruke kommentarer, opplysninger eller ideer som finnes i kommunikasjonen du har sendt til oss med henblikk på å levere tjenestene våre til deg.

INGEN GARANTI

Vi gjør vårt beste for å vedlikeholde en korrekt og driftssikker Side, men vi garanterer ikke at den alltid vil fungere eller være feilfri. Vi påtar oss ikke ansvar eller erstatningsansvar for feil eller utelatelser på Siden eller for problemer med drift av siden. Din tilgang til og bruk av Siden er på eget ansvar. Uten å begrense det ovenstående BLIR SIDEN, SIDENS INNHOLD OG ETHVERT PRODUKT ELLER ENHVER TJENESTE SOM BLIR TILBUDT GJENNOM DEN, STILT TIL RÅDIGHET "SOM DEN ER" OG "SOM DEN ER TILGJENGELIG", UTEN NOEN GARANTI, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL, TILGANG ELLER IKKE-KRENKELSE. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av visse garantier, så det ovenstående gjelder kanskje ikke for deg.

ANSVARSBEGRENSNING

ALAMO, TILKNYTTEDE VIRKSOMHETER OG SLIKE VIRKSOMHETERS STYREMEDLEMMER, DIREKTØRER ELLER ANSATTE KAN IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV SIDEN, INFORMASJON SOM ER STILT TIL RÅDIGHET AV SIDEN, ELLER TRANSAKSJONER SOM ER INNGÅTT VIA SIDEN. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av erstatningsansvar for visse skader, så det ovenstående gjelder kanskje ikke for deg. Hvis noen myndighet tilsidesetter deler av dette avsnittet, skal erstatningsansvaret være begrenset i den utstrekning det tillates i henhold til gjeldende lov.

ERSTATNING

Du er innforstått med å holde Alamo og deres tilknyttede virksomheter og alle deres respektive styremedlemmer, direktører, ansatte og representanter skadesløse mot tredjeparts erstatningskrav eller rettskrav, herunder rimelige advokatutgifter og omkostninger som oppstår direkte eller indirekte, helt eller delvis på bakgrunn av din tilgang til eller bruk av Siden eller dine lovbrudd eller krenkelser av rettigheter.

TVISTER

Disse Bruksvilkårene er underlagt og skal tolkes i henhold til engelsk rett. Ethvert rettslig skritt for å håndheve disse Bruksvilkårene kan tas i din jurisdiksjon eller overfor en annen domstol som har jurisdiksjon i en slik tvist. Med mindre det er forbudt, aksepterer du til at alle tvister, krav og søksmål som direkte eller indirekte oppstår som følge av Siden skal løses individuelt, uten å ty til noen form for gruppesøksmål. Ethvert krav eller søksmål som du måtte ha når det gjelder Siden må påbegynnes innen ett (1) år etter at kravet eller grunnlaget for søksmålet oppstod, uavhengig av eventuell lovgivning som måtte tilsi noe annet.  Her får du tilgang til EU-kommisjonens konfliktløsningsplattform på Internett: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Alamo deltar ikke i den alternative tvisteløsningsprosedyren.

GENERELT

Hvis noen bestemmelser i disse vilkårene for bruk tilsidesettes som ugyldige eller er umulige å håndheve, skal slike bestemmelser tolkes i overensstemmelse med gjeldende lov, og de øvrige bestemmelsene skal håndheves. Overskrifter er bare til referanseformål og skal ikke på noen måte definere, avgrense, tolke eller beskrive omfanget av det gjeldende avsnittet. Hvis vi unnlater å håndheve bestemmelser i disse vilkårene for bruk, er dette ikke ensbetydende med at vi gir avkall på denne bestemmelsen eller øvrige bestemmelser. Disse vilkårene for bruk utgjør hele avtalen mellom deg og Alamo i forbindelse med din bruk av Siden.

KONTAKT

Hvis Du har spørsmål om disse vilkårene for bruk, kan du kontakte oss på nicadmin@erac.com.